Restoration of the baths in Uzhhorod and Zakarpattia Oblast